สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักโลจิสติกส์
หน้าหลักLogistics ติดต่อเรา Site Map
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
สำนักโลจิสติกส์


สำนักโลจิสติกส์
สำนักโลจิสติกส์
รายงานการศึกษา
บทความโลจิสติกส์
วิดีทัศน์โลจิสติกส์
ความรู้ทั่วไป
ข้อมูลสมาชิก
อุตสาหกรรม
 
http://lpi.dpim.go.th
กรณีตัวอย่างโครงการนำร่อง
ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
เอกสารประชุมสัมมนา
green logistics
คำถามพบบ่อย
eco-town
เอกสารเผยแพร่
กรกฎาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 1415 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูกิจกรรมทั้งหมด
เจ้าหน้าที่เข้าทำงาน
สมัครสมาชิกใหม่
industry4u
facebook
e-learning1
Complaint
Complaint
Complaint

 

 

แผนกวิศกรรมเหมืองแร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
hasana_una@hotmail.com, 19 พฤศจิกายน 2549
ยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนกวิศกรรมเหมืองแร่

Image

ประวัติการก่อตั้งแผนกเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่

สืบเนื่องจากในระหว่างปี พ.ศ.2520 เป็นปีที่ราคาแร่ดีบุกมีราคาสูงมากเป็นประวัติการณ์ คือ ราคาแร่ดีบุก 72% ของเนื้อโลหะดีบุกตกหาบละ(60กิโลกรัม)15,000บาทคิดเป็นกิโลกรัมละประมาณ250บาทส่งผลให้มีผู้ประกอบการทำเหมืองแร่ดีบุกกันเป็นจำนวนมาก ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดภูเก็ตพังงาตะกั่วป่าระนองชุมพรทั้งเหมืองขนาดเล็กและขนาดใหญ่บนบกและในทะเล ทำให้ความต้องการบุคลากรหรือผู้ชำนาญการทางการทำเหมืองแร่เป็นจำนวนมาก วิศวกรเหมืองแร่ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีจำนวนจำกัดแลไม่เพียงพอที่จะสนองความต้องการของตลาดทั้งภาครัฐ เช่น กรมทรัพยากรธรณี องค์การเหมืองแร่ องค์การเหมืองแร่ในทะเล แลภาคเอกชน อาทิเช่น บริษัทไทยซาร์โก บริษัทอ่าวขามไทย จำกัด และบริษัทรับซื้อแร่รายใหญ่ รายย่อย ตลอดจนผู้ประกอบการทำเหมืองเรือดูด แพดัน ในทะเลฝั่งอันดามัน อ่านต่อ

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา ต้องผ่านการศึกษารายวิชาต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต และผ่านการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดหลักสุตรต่อไปนี้
หมวดวิชาพื้นฐาน ศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี) ภาษาอังกฤษ หลักสถิติ มนุษยสัมพันธ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ

ImageImage

การรับรองคุณวุฒิของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

กพ. รับรองวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่บรรจุเป็นข้าราขการในอัตราเงินเดือน 7.160 บาท (ตามบัญชี พ.ศ. 2548)

สถาประกอบการ อัตราเงินเดือน (เริ่มต้น)

-บริษัทประกอบธุรกิจเหมืองในต่างประเทศ 25,000 บาท
-หน่วยงานราชการ 7,160 บาท อ่านต่อ

แหล่งและสถานที่ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา หน่วยงานราชการ

1.นายช่างเหมืองแร่ 2 กรมทรัพยากรธรณี
2.นายช่างรังวัด 2 กรมที่ดิน , นายช่างแผนที่ 2 กรมการผังเมือง

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

1.การไฟฟ้าส่วนฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ , เหมืองกระบี่)
2.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย อ่านต่อ

แนวทางการศึกษาต่อ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (โอนหน่วยกิตเรียนต่อเนื่อง 2-3 ปี) ได้ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1.คณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
2.คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
3.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ อ่านต่อ

นักศึกษาภายในแผนก

ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิควิศกรรมเหมืองแร่ ปี 2550
ปวส.2 สาขาวิชาเทคนิควิศกรรมเหมืองแร่ ปี 2550


Image Image Image

แร่คืออะไร
อะตอม (Atom) หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดของอนุภาคของธาตุๆ หนึ่ง ซึ่งยังคงแสดงคุณสมบัติของธาตุชนิดนั้นไว้ อะตอมประกอบด้วย นิวเคลียส ซึ่งมีอนุภาคโปรตอน (+) และอนุภาคนิวตรอน (เป็นกลาง) อยู่ที่ศูนย์กลาง โดยมีอนุภาคอีเล็กตรอน (-) โคจรรอบนิวเคลียสเป็นชั้น ธาตุแต่ละชนิดมีโปรตอน นิวตรอน และอีเล็กตรอนจำนวนไม่เท่ากัน แต่โดยปกติ โปรตอนจะมีจำนวนเท่ากับอีเล็กตรอน ธาตุไฮโดรเจนมีอะตอมที่เล็กที่สุดคือ ประกอบด้วยโปรตอนและอีเล็กตรอน อย่างละ 1 ตัว ไม่มีนิวตรอน ธาตุออกซิเจนมีอะตอมขนาดใหญ่กว่าคือ มีโปรตรอน 8 ตัว และนิวตรอน 8 ตัว และมีอีเล็กตรอน 8 ตัว โคจรรอบนิวเคลียส จำนวน 2 ชั้น ชั้นในมีอีเล็กตรอน 2 ตัว ชั้นนอกมีอีเล็กตรอน 6 ตัว ดังภาพที่ 1
อ่านต่อ

ImageImageImage
ทรัพยากรแร่ธาตุ

แร่ หมายถึง ธาตุและสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอนินทรีย์วัตถุในยุคที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างแพร่หลายอย่างปัจจุบันนี้ ทรัพยากรแร่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต จะเห็นว่า เราจำเป็นต้องใช้ก๊าซสำหรับหุงต้มในครัวเรือน ต้องใช้น้ำมันและก๊าซ สำหรับยานพาหนะ การผลิตพลังงานไฟฟ้า และอุตสาหกรรม แร่ธาตุทำให้เกิดวัตถุสำเร็จรูป เช่น เสื้อผ้า ยารักษาโรค ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ประจำวัน นอกจากนี้แล้วในแร่ธาตุบางชนิด เช่นปิโตรเลียม มีผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเศรษฐกิจของโลกเพราะเป็นปัจจัยสำคัยอย่างหนึ่งต่อการกำหนดราคาสินค้าซึ่งมีผลต่อผู้บริโภคอย่างทั่วถึง อ่านต่อ


ที่มา http://www.dovepket.moe.go.th/~mining/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 

สำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355
เว็บไซต์ : http://logistics.dpim.go.th
อีเมล์ : logistics@dpim.go.th
ดูแผนที่จาก Google Map

Free Counter
ข้อมูลใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์...