สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักโลจิสติกส์
หน้าหลักLogistics ติดต่อเรา Site Map
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
สำนักโลจิสติกส์


สำนักโลจิสติกส์
สำนักโลจิสติกส์
รายงานการศึกษา
บทความโลจิสติกส์
วิดีทัศน์โลจิสติกส์
ความรู้ทั่วไป
ข้อมูลสมาชิก
อุตสาหกรรม
 
http://lpi.dpim.go.th
กรณีตัวอย่างโครงการนำร่อง
ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
เอกสารประชุมสัมมนา
green logistics
คำถามพบบ่อย
eco-town
เอกสารเผยแพร่
สิงหาคม 2558
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูกิจกรรมทั้งหมด
เจ้าหน้าที่เข้าทำงาน
สมัครสมาชิกใหม่
industry4u
facebook
e-learning1
Complaint
Complaint
Complaint

 

 

Logistics Showcase ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 หัวข้อ “The Art of Performing Hedging Inventory and Contract Farming for Agro-Business Success”
, 24 เมษายน 2555

รายงานผลการสัมมนา
Logistics Showcase’55 ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2555
หัวข้อ “The Art of Performing Hedging Inventory
and Contract Farming for Agro-Business Success”
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 08.30 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ด้วยเหตุที่แนวทางการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม เป็นศาสตร์และศิลป์ที่มี
ความยืดหยุ่นสูง (Flexible) และปรับเปลี่ยน (Dynamic) ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และลักษณะ
การแข่งขันของธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้ว จึงเป็นเสมือนทางลัดที่ช่วยในการปรับมุมมอง และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อสถานการณ์ได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเร่งเสริมสร้างอาวุธทางปัญญาให้แก่บุคลากรด้านโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชนภาคอุตสาหกรรม ให้มีความสามารถวิเคราะห์และบูรณาการแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค และสามารถแข่งขันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ต่อไป
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ ตระหนักในความสำคัญของการสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ดังกล่าว จึงพัฒนากิจกรรมเสริมสร้าง
องค์ความรู้เชิงลึกแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สำนักโลจิสติกส์จึงได้จัดการสัมมนา หัวข้อ “The Art of Performing Hedging Inventory and Contract Farming for Agro-Business Success” ขึ้น

1.jpg

กล่าวต้อนรับ
โดย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์

2.jpg

การบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการสินค้าคลังด้วยวิถีของมิตรผล”
โดย คุณเดชา แก้วกิ่ง
บุคลากรด้านการวางแผนโลจิสติกส์
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานชัยภูมิ)
หรือ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่ของไทย

วิทยากรอธิบายภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่มีลักษณะแบบ Supply Driven โดยมีกำลังการผลิตน้ำตาล 4.5 ล้านตัน และร้อยละ 70 ผลิตเพื่อส่งออก มีวัตถุดิบหลักสำคัญ คือ อ้อย รวมถึงธุรกิจต่อเนื่องที่ขยายตัวออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบอย่างคุ้มค่าตั้งแต่อ้อย ชานอ้อย จนถึงกากน้ำตาล นอกจากนี้ ได้นำเสนอนวัตกรรมการพัฒนาผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์จากอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบ และการนำกากน้ำตาลไปใช้เพื่อผลิตพลังงานทดแทน และการขยายธุรกิจในเรื่องการขนส่ง นอกจากนี้ วิทยากรได้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาทิ การบริหารจัดการ Contract Farming เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรับมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตรงเวลา และมีราคาที่เหมาะสม เข้าสู่กระบวนการผลิต ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และเงินทุนในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวอ้อย ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อำนวยความสะดวก และเตรียมความพร้อมด้วยการจัดทำ Business Flow Process เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย อาทิ ERP ใน Module ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ Contract Farming เป็นต้น ซึ่งแนวคิดที่มีประโยชน์นี้ เกิดจากการประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้จากหลักสูตร Certified Production and Inventory Management หรือ CPIM ผสมผสานกับการทำงานแบบทีม ทั้งภายในองค์กร และความร่วมมือที่ดีกับเกษตรกร ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิต รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ ในปี 2554 ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

DSC_5605.JPG

การบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าคงคลัง
ของอุตสาหกรรมอาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ”
โดย คุณณัฐสิทธิ์ อึ๊งภากรณ์
บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

วิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของการนำแนวทาง Lean มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของธุรกิจอาหารสำเร็จรูป รวมถึงการนำแนวทางการจัดการแบบ Lean มาปรับใช้เพื่อลดสินค้าคงคลัง โดยการลดเวลาการตรวจเชื้อในสินค้า การลดต้นทุนขนส่งสินค้าด้วยการจัดการระบบโลจิสติกส์ ด้วย Regional Hub และสุดท้าย คือ การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ด้วยระบบ Pull System นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการขนส่งสินค้าในอนาคต ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ อาทิ การนำระบบ GPS มาใช้กับงานจัดส่งสินค้า และการจัดการแถวคอย (Queue Management)


ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา

5.jpg

4.jpg


4.jpg

การบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการสินค้าคลังด้วยวิถีของมิตรผล”
โดย คุณเดชา แก้วกิ่ง
บุคลากรด้านการวางแผนโลจิสติกส์
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานชัยภูมิ)
หรือ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่ของไทย

การบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าคงคลัง
ของอุตสาหกรรมอาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ”
โดย คุณณัฐสิทธิ์ อึ๊งภากรณ์
บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด


[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 

สำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355
เว็บไซต์ : http://logistics.dpim.go.th
อีเมล์ : logistics@dpim.go.th
ดูแผนที่จาก Google Map

Free Counter
ข้อมูลใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์...