สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักโลจิสติกส์
หน้าหลักLogistics ติดต่อเรา Site Map
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
สำนักโลจิสติกส์


สำนักโลจิสติกส์
สำนักโลจิสติกส์
รายงานการศึกษา
บทความโลจิสติกส์
วิดีทัศน์โลจิสติกส์
ความรู้ทั่วไป
ข้อมูลสมาชิก
อุตสาหกรรม
 
http://lpi.dpim.go.th
กรณีตัวอย่างโครงการนำร่อง
ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
เอกสารประชุมสัมมนา
green logistics
คำถามพบบ่อย
eco-town
เอกสารเผยแพร่
กรกฎาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 1415 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูกิจกรรมทั้งหมด
เจ้าหน้าที่เข้าทำงาน
สมัครสมาชิกใหม่
industry4u
facebook
e-learning1
Complaint
Complaint
Complaint

 

 

โครงการตรวจประเมินการจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม
, 03 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
()

โครงการตรวจประเมินการจัดการโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบทบาทของภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ดำเนินการคัดเลือกอุตสาหกรรมและโรงงานดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี โดยได้มีการจัดงานอุตสาหกรรมดีเด่นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2536 และได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญของการประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ความสำคัญกับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (ธุรกิจ SMEs) ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

สำหรับปี 2552 นี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister Best Industry Award) และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister Industry Award) ในแต่ละประเภท ได้แก่ การเพิ่มผลผลิต การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารความปลอดภัย การบริหารงานคุณภาพ การจัดการพลังงาน การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีนโยบายเพิ่มรางวัลประเภทการจัดการโลจิสติกส์ ขึ้นอีกรางวัลหนึ่ง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญ มีการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถการประกอบการสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและมอบหมายให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับผิดชอบในกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการโลจิสติกส์ดังกล่าว

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]

 

สำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355
เว็บไซต์ : http://logistics.dpim.go.th
อีเมล์ : logistics@dpim.go.th
ดูแผนที่จาก Google Map

Free Counter
ข้อมูลใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์...