สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักโลจิสติกส์
หน้าหลักLogistics ติดต่อเรา Site Map
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
สำนักโลจิสติกส์


สำนักโลจิสติกส์
สำนักโลจิสติกส์
รายงานการศึกษา
บทความโลจิสติกส์
วิดีทัศน์โลจิสติกส์
ความรู้ทั่วไป
ข้อมูลสมาชิก
อุตสาหกรรม
 
http://lpi.dpim.go.th
กรณีตัวอย่างโครงการนำร่อง
ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
เอกสารประชุมสัมมนา
green logistics
คำถามพบบ่อย
eco-town
เอกสารเผยแพร่
สิงหาคม 2558
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูกิจกรรมทั้งหมด
เจ้าหน้าที่เข้าทำงาน
สมัครสมาชิกใหม่
industry4u
facebook
e-learning1
Complaint
Complaint
Complaint

 


วันเทคโนโลยีวิศวกรรม 2551
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11 - 15 ก.พ. 2551

วันเทคโนโลยีวิศวกรรม 2551

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กุล่มเป้าหมาย :

1.เยาวชนในระดับก่อนอุดมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวช หรือ เทียบเท่า) จากโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวต่างๆ
2.นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี,อนุปริญญา ปวส หรือ เทียบเท่า) จากสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคต่างๆ

หลักการและเหตุผล

การทำสิ่งประดิษฐ์และโครงงานของนักเรียนและนักศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการศึกษา เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์อันจะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต ถึงอย่างไรก็ตามพบว่า สิ่งประดิษฐ์และโครงการนักศึกษาที่ทำออกมายังขาดการส่งเสริมและพัฒนาสู่การแข่งขันระดับประเทศ

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศที่ดีในการทำสิ่งประดิษฐ์และโครงงานของนักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงาน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการ “ วันเทคโนโลยีวิศวกรรม ” ให้เกิดขึ้นอันเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการผลิตสิ่งประดิษฐ์และโครงงานของนักเรียนและนักศึกษ

2. เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. เพื่อเป็นการพัฒนาในการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป


ประเภทของผลงานที่ส่งประกวด

1. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1.1) ระดับก่อนอุดมศึกษา ต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ลดภาวะโลกร้อน
1.2) ระดับอุดมศึกษา ต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
หมายเหตุ : ต้องมีการส่งใบสมัครเข้าประกวดโดยแสดงแนวคิดเบื้องต้นในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ ภายในวันที่ 7 ม.ค.2551 ซึ่งจะมีการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ

2. ประเภทโครงงาน ด้านวิศวกรรม เฉพาะระดับอุดมศึกษา ไม่ได้จำกัดหัวข้อในการทำโครงงาน

** สำหรับสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษาที่ไม่เข้าในหัวข้อที่กำหนดให้สามารถส่งเข้าประกวดในประเภทโครงงานได้


ระยะเวลาดำเนินการ:

การเปิดรับสมัคร
- ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ม.ค. 2551
- ประเภทโครงงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ม.ค. 2551
การส่งผลงาน 1 ก.พ. - 8 ก.พ. 2551
การเปิดงาน 13 ก.พ. 2551 ( 11.00 น.)
การจัดแสดงผลงานในรูปแบบ โปสเตอร์ 11 - 15 ก.พ. 2551
การนำเสนอผลงาน ของนักเรียน/นักศึกษา 13 - 14 ก.พ. 2551 (11.00 - 14.00)
การตัดสินผลงาน 15 ก.พ. 2551
การมอบรางวัล และปิดงาน 15 ก.พ. 2551( 13.00 น.)

รางวัล

รางวัลในการประกวดครั้งนี้ แบ่งตามประเภทของผลงาน ดังนี้
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา รางวัลที่ 1 : 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 : 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 : 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา รางวัลที่ 1 : 5,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 : 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 : 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
ประเภทโครงงานระดับอุดมศึกษา รางวัลที่ 1 : 5,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 : 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 : 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

** ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีใบประกาศนียบัตรให้ทุกผลงาน **

หัวข้อในการจัดทำโปสเตอร์

1. ชื่อสิ่งประดิษฐ์ / โครงงาน
2. ชื่อนักเรียน / นักศึกษา
3. ชื่อครูประจำชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
4. หลักการและเหตุผล
5. วัตถุประสงค์
6. วิธีการทำงาน / วิธีการทดลอง
7. ผลที่ได้รับ / การวิเคราะห์ / การวิจารณ์
8. บทสรุป
9. อ้างอิงและกิตติกรรมประกาศ

หมายเหตุ : ฟิวเจอร์บอร์ดที่ใช้ต้องเป็นขนาด 65 x 120 ซ.ม.

การสนับสนุนผลงานที่ส่งประกวด

1.ประเภทสิ่งประดิษฐ ์ให้การสนับสนุนงบประมาณที่ผ่านการคัดเลือก โดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

1.1 ระดับก่อนอุดมศึกษา : ให้การสนับสนุน 1,000 บาท/ผลงาน
1.1 ระดับอุดมศึกษา : ให้การสนับสนุน 1,500 บาท/ผลงาน

2.ประเภทโครงงาน สนับสนุน ฟิวเจอร์บอร์ดในการนำเสนอผลงาน ๆ ละ 3 แผ่น ซึ่งสามารถรับได้ที่หน่วยวิจัยฯ และสนับสนุน การปริ๊นต์สีโปสเตอร์ขนาด 55 x 75 cm จำนวน 1 แผ่น โดยต้องส่งข้อมูลในการทำโปสเตอร์ที่หน่วยวิจัยฯภายในวันที่ 31 ม.ค. 2551
เกณฑ์การพิจารณา

ประเภทสิ่งประดิษฐ์

1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ประโยชน์ที่ได้รับ / การประยุกต์เพื่อใช้งานจริง
3. รูปลักษณ์ด้านการออกแบบ/ใช้งานง่าย/ความคุ้มค่า
4. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
5.การพัฒนาต่อยอดของโครงการ
6. การนำเสนอ


ประเภทโครงงาน

1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ประโยชน์ที่ได้รับ / การประยุกต์เพื่อใช้งานจริง
3. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาต่อยอดของโครงการ
5. การนำเสนอ

กิจกรรมในงาน

1. นิทรรศการงานวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์

2. การแสดงผลงานของนักเรียน /นักศึกษาที่ส่งเข้าประกวด

3. การออกบู๊ทของบริษัทชั้นนำและสินค้า OTOP

4. การแข่งขันร่อนจรวดชิงรางวัล หาผู้ชนะที่ร่อนได้ไกลที่สุด

5. การแสดงดนตรีและตอบปัญหาชิงรางวัลในงาน

6. เกมการแข่งขันชิงรางวัลและกิจกรรมสันทนาการ อื่นๆอีกมากมาย

รายชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด

โครงการที่ส่งผลงานเข้าประกวด : 91 โครงการ

ลำดับ
ประเภทโครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถาบันการศึกษา
1
โครงงาน
ระบบป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินภายในหอพักนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี RFID
นักรบ จินาพร
สดใส วิเศษสุด


อ. อธิพงศ์ สุริยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
โครงงาน
เครื่องปกกันการลืมถอดปลั๊เตารีด (Safety Iron)
นายจิรายุทธ แก้วอาสา1. นายจิรายุทธ แก้วอาสา 2. นายสุรชัย จันทนา
วิทยาลัยเทคนิคเลย
3
โครงงาน
Production ethanol by Zymomonas mobilis TISTR 405
อดุลย์สมาน สุขแก้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
โครงงาน
ผักตบตัวดูดความชื้น ดับกลิ่น
นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี
นางสาวเสาวลักษณ์ ภักดีเพชร


-
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
5
โครงงาน
โปรแกรมสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กำลัง สำหรับ ควบคุมมอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลับ
นายพิชญา วงศ์จันทา
นางสาวอัญชลี สังฆมณี


อาจารย์ประชา คำภักดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
โครงงาน
วงจรแปลงสัญญาณ RMS เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง
นายภาสกร โทจันทร์ดร. ขนิษฐา แก้วแดง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
โครงงาน
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของขยะเศษอาหารจากโรงอาหารกลาง ม.อุบลราชธานี
นางสาวธิดารัตน์ วงศ์สวาผศ.พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
โครงงาน
การปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นด้วยน้ำส้มควันไม้
นายทิพยา พินิจ
นายฉัตรพงศ์ นาพรม


ดร.สุกัญญา ศรีสง่า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
โครงงาน
การจำลองระบบลำเลียงด้วยพีแอลซี และสกาดา
นายณัฐวุฒิ ภูหงษ์แก้ว
นายชนาธิป สาระรักษ์


รศ.อุทัย สุขสิงห์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
โครงงาน
การควบอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
นายนิกร จิตวิขาม
นายอำนาจ ปานทอง
นายเสกสรร นิเลิศรัมย์
นายวัชรา บัวเพ็ง
อ.อธิพงศ์ สุริยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
โครงงาน
ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ผ่านระบบโปรแกรมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยใช้กระแสอาร์เมเจอร์
นายณัฐพล พิจารณ์อำไพ
นางสาวสุริวิภา จันละคล


ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
โครงงาน
การศึกษาการไหลในอีเจคเตอร์ที่ใช้ในระบบอัดลมโดยวิธีการทดลองและการใช้โปรแกรม
นายกฤษณ์ บุตตะเขียว
นายอนุวัฒน์ ขนุนทอง


ผศ.ธนรัฐ ศรีวีระกุล
ม.อุบลราชธานี
13
โครงงาน
การพัฒนาอินเวอร์เตอร์เพื่อการขับมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบ 1 เฟส
นายวัชรพงษ์ ไชโยกุล
นายสิทธิพงษ์ ทนงใจ


อาจารย์ประชา คำภักดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
โครงงาน
อิฐมวลเบา
นายธนพล สว่างงาม
นายณรงค์ศักดิ์ คันที
นายทนงศักดิ์ ดอกจันทร์ลี
นายมีชัย เข็มธนู
ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
15
โครงงาน
แหล่งจ่ายกำลังสวิตชิ่งใช้ในห้องปฏิบัติการ
นายคัมภีร์ เกษก้าน
นางสาวสุจิตรา ผิวหอม


อ. ประชา คำภักดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16
โครงงาน
เครื่องตัดกิ่งไม้
นายจิตติ ไหลศิริกุล
นายปิยะณัฐ ไชยช่วย


ผศ. อิศว ปัทมธรรมกุล
คณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17
โครงงาน
การประมวลผลภาพดิจิตอลเพื่อตรวจสอบสถานะลานจอดรถ
มานพ ทองสีเหลือง
ปฏิวัติ ป้องแก้ว


อาจารย์ณุจิรา อาชวานันทกุล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18
โครงงาน
ข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์
มานพ ทองสีเหลือง
ปฏิวัติ ป้องแก้ว


อาจารย์รุจิรา อาชวานันทกุล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19
โครงงาน
การทดสอบลูกหินขัดข้าว ทางกลและทางกายภาพ
นายปิยวัฒน์ มุ่งงาม
นายจีรณะ แสนสุพรรณ


ผศ.ดร.สุอังขณา ลี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20
โครงงาน
การออกแบบวงจรคูณสัญญาณทางอนาลอกโดยอาศัยโครงสร้างของ OTA
นางสาวศศิมา พินิจพงศ์ดร. ขนิษฐา แก้วแดง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21
โครงงาน
ระบบคัดแยกสีและจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติด้วย SCADA
นายวุฒิพันธ์ เชิดสกุลรศ.อุทัย สุขสิงห์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22
โครงงาน
เซนเซอร์วัดพลังงานแสงอาทิตย์
นายปิยรุจน์ ศรีส่อง
นายพรพงศ์ ชัยมีแรง


อาจารย์ธนกร ลิ้มสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาที
23
โครงงาน
Intelligent Thai Search Engine
วีระยุทธ สุขไชย
รัฐพงษ์ พลศักดิ์
ศักดา เศษรินทร์

อ.สุภัคพงศ์ จินารัตน์, อ.อรนุช จินารัตน์
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24
โครงงาน
เครื่องระบายท่ออุดตัน
นายชลธี สินสาตร์
นายณัฐพล จันทร์ทรง
นายอานนท์วัฒน์ ไชยณรงค์
นายกิติยะ ศรีบุตร
นายวรวุฒิ พุทธพิมพ์
นายสุริยา สามแก้ว , นส.ธนาวดี พิมราช
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
25
โครงงาน
เครื่องฟักไข่ไก่ระบบเทอร์โมมิเตอร์โมนิเตอร์คอนโทรลเลอร์
นายณรงค์ศักดิ์ ชาวทอง
นายชาญชัย หลงชิน
นายเชวง ลาพรมมา
นายฐิติวัฒน์ ละอองแก้ว
นายณัฐพล สุธรรมวิจิตร
นายสุริยา สามแก้ว , นางสาวธนวดี พิมพ์ราช
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
26
โครงงาน
เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายอนันท์ นงนุช
นายวิษณุ ธานี
นายสุรสิทธ์ วิจิตรเชื้อ
นางสาววีระนุช วรพิมพ์รัตน์
นายธนาธิป สอนอาจ , นายสุริยา สามแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
27
โครงงาน
การออกแบบระบบตรวจจับวัตถุระเบิดแบบระยะไกล
นายปริญญา เหลาฉลาด
นายพิทักษ์ จอกทอง


รศ. ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28
โครงงาน
การใช้แบบจำลองการใหลเชิงพลศาสตร์กับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
นายเกรียงศักดิ์ กันยาสาย
นายสมัย ใสกระจ่าง


ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
29
โครงงาน
การลดต้นทุนการผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
นายธีระยุทธ บุญวัง
นายวรณัฐ ชัยอริยวรวัฒน์


อาจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
30
โครงงาน
เครื่องพับกระดาษ
นายสุรภัทร มีทรัพย์รุ่งโรจน์
นายยุทธชัย กุจะพันธ์


นิรันดร์ หันไชยยุงวา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
31
โครงงาน
การจัดทำฐานข้อมูลหอพักด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
นาย กฤษฏาพันธ์ ธนะธน
นาย พีระศักดิ์ ยาท้าว


รองศาสตราจารย์ อุทัย สุขสิงห์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
32
โครงงาน
ชุดทดลองไธริสเตอร์กำลังเพื่อใช้ในห้องปฎิบัติการ
นายภัทรพงศ์ พุธขุนทด
นายไพรวัลย์ บุตรจันทร์


อ.ประชา คำภักดี
33
โครงงาน
โปรแกรมจำลองการทำงานชุดคำสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
นายจำรัส บรรบุผาอ.อุทัย สุขสิงห์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
34
โครงงาน
การศึกษาการใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษา:กระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลสหเรือง จ.มุกดาหาร
นายณัฐภูมิ เชื้อหาญ
นายศุภเชษฐ์ ประกอบแสง


ดร.ตะวันฉาย โพธิ์หอม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
35
โครงงาน
การศึกษาการใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษา:กระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลสหเรือง จ.มุกดาหาร
นายณัฐภูมิ เชื้อหาญ
นายศุภเชษฐ์ ประกอบแสง


ดร.ตะวันฉาย โพธิ์หอม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36
โครงงาน
การหาวิธีปรับปรุงการเคลื่อนตัวของจราจรที่ประตูหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยใช้แบบจำลอง
นายนิวัฒน์ โรมไธสง
นายอนุชิต ทองขาว


อาจารย์ ตะวันฉาย โพธิ์หอม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
37
โครงงาน
การประเมินความสุกของผลไม้โดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์
นายธิติพงษ์ วงสาโท
นายวีรพงศ์ โชคชัย


ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
มหาวิทยลัยอุบลราชธานี
38
โครงงาน
ผลกระทบของ set droop characteristic ที่มีผลต่อการจัดสรรกำลังการผลิต
นายพงศกร พงษ์เสือดร.คมสันต์ ดาโรจน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
39
โครงงาน
การศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตของโรงงานตัวอย่าง
นายอดิศักดิ์ ศิริรัตน์
นายเทพทัต ประเสริฐศรี


ผศ.ดร นลิน เพียรทอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
40
โครงงาน
ศึกษาการยกวัตถุโดยใช้สนามแม่เหล็ก
นายมงคล เหลียวสูง
นายณฤทธิ์ กุณธิ


อาจารย์ มงคล ปุษยตานนท์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
41
โครงงาน
แจ้งภัย GIS (ภายในตัวเมืองอุบลราชธานี)
นายสุภัทรชัย โพธิ์แสง
นายปริญญา หอมจันทร์


รศ.อุทัย สุขสิงห์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
42
โครงงาน
ปริมาณซื้อขายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
นายมีนพันธุ์ พันธุ์อ่อนดร.คมสันติ์ ดาโรจน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
43
โครงงาน
การวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำมันจากสบู่ดำที่เหมาะสมในระดับตำบล
นายสรยุทธ ชรินทร์
นายวิจัย วงศ์สนาม


อาจารย์ ชาคริต โพรธ์งาม
มหาวิทยลัยอุบลราชธานี
44
โครงงาน
การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการวางแผนการผลิต
นายกฤษณะ ไชยรถ
นายไกรภพ ศรีประเสริฐ


ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
45
โครงงาน
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
นายนิกร จิตวิขาม
นายอำนาจ ปานทอง
นายวัชรา บัวเพ็ง
นายวัชรินทร์ บุญทรัพย์
อ.อธิพงศ์ สุริยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
46
โครงงาน
ระบบควบคุมเครื่องล้างผักเพื่อลดสารพิษ(โปรแกรม)
ปัญจวิทย์ เรือนใหม่
ศุภกฤษ ทะวัง


รองศาสตราจารย์ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
47
โครงงาน
การวิเคราะห์สภาวะความผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเนื่องจากความผิดปกติทางกล
นายวันครู ผาสุข
นายเอกลักษณ์ วังทะพันธ์


ดร.มงคล ปุษยตานนท์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
48
โครงงาน
การศึกษาปัจจัยมามีผลต่อระดับเกรดของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายนัฒพล ผากา
นายศรัญญู สอนนาค


ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
49
โครงงาน
การวิเคราะห์ความเสียหายแบบพลาสติกซิติ้ของท่อทรงกรวยที่มีหน้าตัดหลากหลายภายใต้แรงกดในแนวแกน
นายปราโมทย์ จวงพันธ์อาจารย์สมญา ภูนะยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
50
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
เคื่องสูบน้ำพลังน้ำ
นาย ประกาสิทธิ์ เนื้อเย็น
นาย เสกสิทธิ์ สุวรรณโค


ผศ.บรรชา บุดดาดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
ปลั๊กช่วยประหยัดไฟกระติกน้ำร้อน (Saveing Plug)
นายจิรายุทธ แก้วอาสา1. นายจิรายุทธ แก้วอาสา 2. นายสุรชัย จันทนา
วิทยาลัยเทคนิคเลย
52
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแบบ Compact movable150 L/batch (UBU Gold5)
นายสุวัตน์ อ่อนละมัย
นายภูมินทร์ ทัพซ้าย


ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล
53
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
การศึกษาสมรรถนะของหม้อไอน้ำไทยประดิษฐ์พลังขี้เลื่อย
นายวุฒิชัย ไชยสิงห์
นายสุประชัย นาโพธิ์


ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
54
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
ตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กตริกซ์พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
นายอานนท์ โล่หิรัญญานนท์อาจารย์ธนกร ลิ้มสุวรรณ
มหาลัยอุบลราชธานี
55
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
นายจตุรงค์ เทพนวน
นายชนะราช สุโพธิ์


ผศ.ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
ม.อุบลราชธานี
56
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายสไปโรไจรา
นายอำไพศักดิ์ สุขหุ้มผศ.พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
57
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
การผลิตไบโอเอทานอลจากกระดาษใช้แล้ว
นางสาวสิรินทรา บัวทองผศ.พุทธพร แสงเทียน
วิศวกรรมเคมี ม.อุบลราชธานี
58
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
ชุดควบคุมการทำงานเครื่องทำน้ำเย็นแบบเติมน้ำเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
นายวรฤทธิ์ สิมาทอง
นายสมชาย ครองทรัพย์


นายมนตรี สุริยพันตรี , นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
59
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
รถตัดหญ้ารีโมทย์คอนโทรล
นายสมชาย แววศรีนายสมชาย แววศรี
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
60
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
รถไฟฟ้าแห่งอนาคต
นายจำนง โคตรพันธ์และคณะนางสาวศุภกาญจน์ ประสิทธิ์วิเศษและคณะ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
61
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
LPG-E-CAR
นายเอกพล อาภรณ์ศรี และคณะนางสาวศุภกาญจน์ ประสิทธิ์วิเศษและคณะ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
62
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขี้หมูแบบเคลื่อนที่
นายลิขิต เพ็งธรรมนายบุญรุ้ง สีดำ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
63
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา
โครงงานการพัฒนาประสิทธิภาพเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร
นายพิเชฐ นิลดวงดี
นายปฏิวัติ หินซุย


ผศ.ดร พิสิษฐ์ เตซะรุ่งไพศาล
ม.อุบล
64
สิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี,อนุปริญญา ปวส หรือ เทียบเท่า)
การผลิตไบโอเอทานอลจากฟางข้าว
นายพิเชษฐ์ ดวงศรีดร.สุกัญญา ศรีสง่า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
65
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
ถุงชีวภาพ
น.ส.วรรรรพี วีระพันธ์
น.ส.วันวิสาข์ ไชยรัตน์
นายวีระพงษ์ อมรสิน

นายระพิน วงค์หลัง
ร.ร.เขมราฐพิทยาคม
66
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
เครื่องชาร์จถ่านพลังงานลม(Wind Charger)
นายสุรัตน์ จันทร์รุ่งโรจน์
นายภูริภพ ศรีมา
น.ส.สุรางคณา สุขประดิษฐ์

นางสาวชนางรักษ์ พรมบุดดี
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
67
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
เครื่องดูดเก็บสารทำความเย็น
นายดนัย วิลากุล
นายธีระ ศรีมาบุตร


นายมนตรี สุริยพันตรี , นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
68
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
นางฟ้าเคลือบยาพิษ
นางสาวพัชนี มาตราครูเสาวณี แสนจันทร์
โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี
69
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
อิฐบล๊อกจากดินเหนียวเพื่อประกอบเป็นบ้านดิน
นายธีระศักดิ์ เจริญศรีนายบุญรุ้ง สีดำ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
70
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
แผ่นอัดจากเศษโฟม
นายไมตรี แผ่นสีนายบุญรุ้ง สีดำ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
71
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
การปลูกพืชผักสวนครัวบนแท่งผักตบชวาอัดแน่น
น.ส.ปาหนัน โคตรมนตรี
น.ส.กันตา นนทะศิลา
น.ส.ปิรัญชนา จารุการ
น.ส.ดวงชีวัน อินทะมาตย์
นายอดิศักดิ์ สุวรัตน์ชัย
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
72
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
รถไฟลดภาวะโลกร้อน
น.ส.เดือนนภา ป้องสุวรรณ
น.ส.อรกมล จึงดำรงกิจ
น.ส.วิชุดา เมาบุดดา
น.ส.วิลาสินี จวัดสิ
ครูเสาวณี แสนจันทร์
โรงเรียนเซนต์เมรี่
73
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
เก้าอี้ขวดน้ำและพลาสติกหลากหลาย
นางสาวภูติญา บัวระภาครูเสาวณี แสนจันทร์
โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี
74
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
จักรยานสูบน้ำ
นายนพรัตน์ บุดดา
นางสาว ปนัดดา ปะหา
นางสาว นิศรา บุบผาถา

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
75
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
พลังงานจากถ่านดิน
นางสาวนภา จันทบุตรโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
76
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
นางสาวศิรินันท์ บรรเทากุลโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
77
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
ถังขยะมหัศจรรย์ลดภาวะโลกร้อน
นายวานิช สุขสถาน
นางสาวอรทัย เรื่องไสย
นางสาวรัชนีกร ฐิตะโพธิ์

คุณครูระพิน วงศ์หลัง
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
78
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
กังหันน้ำตำข้าว
นายนพรัตน์ บุดดา
นางสาวปนัดดา ปะหา
นางสาวนิศรา บุบผาถา

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
79
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
หม้อตุ๋นกะลามะพร้าว
น.ส.มลฤดี จำปาทอง
น.ส.อัญชลี โพธินา
น.ส.ศิวินภา ควรชม
น.ส.วิจิตรา แสนทวีสุข
น.ส.วิภาดา สุจริต
นายอดิศักดิ์ สุวรัตน์ชัย
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
80
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
ประปาปั่นไฟ
นายชิตพล ชูชาติ
นายวัศพล โพธิยา
นายศิววุฒ ศิริคุณ
นายบุญฤทธิ์ ริเริ่ม
นายระพิน วงศ์หลัง
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
81
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
แป้งไม้จิ้มฟัน
นางสาวเกษมณี ทวีพงษ์
นางสาวจิตราภรณ์ ริ้วทอง


นายระพิน วงศ์หลัง
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
82
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
จับคาร์บอนไดออกไซด์กล้วยๆ
นางสาวสนธยา รอดภัย
นางสาวปภาวี มุ่งนากลาง


นายระพิน วงศ์หลัง
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
83
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
Solar charger
นายศิริวัฒน์ ฤทธาภัยอ. สุกัญญา สุวรรณกูล
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
84
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
เครื่องบำบัดควัน
นางสาว ละมัย มิ่งมิตร
นางสาว บุษบา จันทะมั่น
นายปฎิภาณ ดาวงษ์

อาจารย์ ไสว อุ่นแก้ว
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
85
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
อิฐไฮเทคและผนังประหยัดพลังงาน
นายประชา สว่างวงษ์นายบุญรุ้ง สีดำ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
86
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
ไม้อัดจากแกลบบดผสมขวดพลาสติก
น.ส.กมลกร ครองยุทธนายบุญรุ้ง สีดำ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
87
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
ก๊าซชีวภาพ (มูลสัตว์)
นายสมใจ สิงห์คำ
นายวรานนท์ ด้วงไทย


นายสุพจน์ นุ่มวัฒนา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาจนบุรี
88
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
พัดลมชาร์ไฟ
นายนิวัฒน์ ชมชิด
นายปริเยศน์ เยาวศรี
นางสาวสุดารัตน์ มูลสิน

นายระพิน วงศ์หลัง
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
89
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา
เครื่องอัดแท่งถ่านระบบไฮโดรลิค
นายกฤตยชญ์ ภิมังกูล
นายวัลเฉลิม คำมะยม
นางสาววริศรา พรามอก

นางสาวสุกัลยา ยกน้อย
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
90
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวช หรือ เทียบเท่า)
Go Kart ประหยัดพลังงาน
นายศิรวุธ คำภา
นายณัฐ สุทธิ
นายอิสิฐพงศ์ วงศ์ไชยา

นายสาคร รุ่งเรือง และคณะ
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
91
สิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวช หรือ เทียบเท่า)
กระดาษจากเยื่อดักแด้
นางสาวเกษทิพย์ แก่นการ
นางสาวสุภารัตน์ แก้วลอย
นางสาวอังสุมาลิน อินวันนา

อ.ไสว อุ่นแก้ว
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์


ที่มา http://web.eng.ubu.ac.th/~seminar/research/ENG%20CONTEST2008/training.html


<< กลับ

 

สำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355
เว็บไซต์ : http://logistics.dpim.go.th
อีเมล์ : logistics@dpim.go.th
ดูแผนที่จาก Google Map

Free Counter
ข้อมูลใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์...